ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. เข้าร่วมประชุมการกำหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของ มรภ.

—-

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เข้าร่วมประชุมการกำหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของ มรภ. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.อว. ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.อว. รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รอง ปอว. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รอง ปอว. และคณะผู้บริหาร อว. ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กลุ่มภาคกลาง . .ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคณะผู้บริหาร มรภ. กลุ่มภาคกลาง การประชุมในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า อว. ให้ความสำคัญกับ มรภ. เป็นอย่างมาก เนื่องจาก มรภ. เป็นมหาวิทยาลัยที่ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ไม่ได้เน้นเพียงแค่การผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่ต้องผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกำลังที่มีประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นนั้นๆ ต่อไป ทั้งนี้ อว. พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนภารกิจของ มรภ. อย่างเต็มความสามารถ . ด้าน ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษา โดยการจัดทำหลักสูตร Sandbox ที่เป็นหลักสูตรเร่งผลิตกำลังคนให้สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการประกาศใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาใหม่โดยอำนาจการกำหนดหลักสูตรจะอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่ร่วมผลิตบัณฑิต นอกจากนี้ยังกล่าวถึงธนาคารหน่วยกิต (National Credit Bank) โดยทุกวิชาในมหาวิทยาลัยสามารถทำเป็นคลังหน่วยกิตได้ และไม่จำกัดว่าผู้เรียนจะเป็นใคร ซึ่งจะมีคลังหน่วยกิตกลางจะอยู่ที่ อว. โดยหน่วยกิตดังกล่าวได้มาจาก 3 ส่วน ได้แก่

– วิชาในมหาวิทยาลัย
– สถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง
– ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ดร.ดนุช กล่าวเพิ่มเติมว่ามีความภาคภูมิใจใน มรภ. ตลอดมา โดยทุกครั้งที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยก็ค้นพบว่า มรภ. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจำนวนมาก อยากให้อธิการบดีและคณะอาจารย์มีความภาคภูมิใจในความเป็น มรภ. และความภูมิใจนั้นจะถูกส่งต่อสู่นักศึกษาต่อไป

#อว #กระทรวงอว #MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ : www.bsru.ac.th และ prinfo.bsru.ac.th

—-

ภาพ/ข่าวโดย : เพจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม