วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา กำกับและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย : กิจกรรม “การพัฒนาความเป็นเลิศเชื่อมโยงสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Ranking สู่ระดับชาติและนานาชาติ)” ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารร้อยปี ศรีสุริยวงศ์ และผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM จากการประชุม/หารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Ranking สู่ระดับชาติและนานาชาติประกอบด้วยประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ แนวทางการส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมิติการสร้างคอนเทนต์เกาะกระแสหรือบทความ แนวทางการเขียนข่าวเพื่อเพิ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัย วางแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานภายนอก การดำเนินงานด้าน SEO ของเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย การสร้างความร่วมมือในการแลกลิงค์และแบนเนอร์ของมหาวิทยาลัย และการกำหนดรูปแบบแบนเนอร์และทิศทางการนำเสนอแบนเนอร์เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยต่อไป