ข้าพระพุทธเจ้า
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา (อธิการบดี)
ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน (รองอธิการบดี)
ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว (รองอธิการบดี)
ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ (รองอธิการบดี)
รศ.สายัณ พุทธลา (รองอธิการบดี)
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ (รองอธิการบดี)
อาจารย์ ดร. ปวิช ผลงาม (รองอธิการบดี)
อาจารย์ มรกต ภู่ทอง (ผู้ช่วยอธิการบดี)
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก (ผู้ช่วยอธิการบดี)
รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย (ผู้ช่วยอธิการบดี)
รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล (ผู้ช่วยอธิการบดี)
ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม (ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)
ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน
จิรัชญา เบญจสงวนวงศ์
ผศ.ดร.ชัชศรัณย์ จิตคงคา
อาจารย์พลกฤต กลั่นแก้วดำรง
อนันต์ รันคำภา
นายอนันต์ รันคำภา
นางสาวิตรี จิตบรรจง
นาย จักฤษณ์ พนาลี
กาญจนา เหลืองสุวาลัย
นางสาวณิชาภา รอดการทุกข์
ภัสราวดี เผ่าจินดา
อฑิตยา โรจนสโรช
อาจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง
พรพรรรณ โพธิ์ไกร
ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน
พจมาน ผู้มีสัตย์
นางปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์
นายกิจจา จิตรภิรมย์
ผศ.กัลยา ธนาสินธ์
ผศ.ดร.นุกูล สาระวงศ์
นาย พงษ์สิทธิ์ ฟักศรี
เอกรัตน์ รุ่งสว่าง
นางณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์
ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่
นางสาวชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์
นางวิชชุมา เตชะสิริวิชัย
นางสาวขวัฤทัย สุนทรธรรมรัต
นางสาวธีราพร ปฏิเวธวิทูร
นางสุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร
ผศ.ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา
นางสาวมาลี ลิขิตชัยกุล
นายจรูญศักดิ์ ผูกจิตต์
ผศ.เกษรา โพธิ์เย็นและครอบครัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
อาจารย์​จักรพงษ์​ กังวาน​โสภณ​
อาจารย์พัฒน์วิภา กังวานโสภณ
นายนุกูล แก้วเนียม
นางมณีนาถ แก้วเนียม
พรรณษา พลอยงาม
อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม
นายพิทักษ์พงษ์ คมพุดซา
สุริยา อติวิทยาภรณ์
อาจารย์พัทธนันท์ วรรณพงศ์สิริ