หน่วยตรวจสอบภายใน

Internal Audit Unit

ตราสัญลักษณ์

กรอบคุณธรรมของหน่วยงาน

กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามประเด็นการพิจารณาเรื่องโครงสร้างและสายการรายงานที่ระบุให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม เสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ โดยเผยแพร่ให้บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบทั่วกัน

อ่านประกาศ

เข้าสู่เว็บไซต์