สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Office of Academic Affairs and Registration

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

“บริหารตามหลักธรรมาภิบาล จิตบริการ สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านวิชาการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองต่อผู้รับบริการ และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่ SMART University

พันธกิจ

1. พัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างระบบธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม ประสานงาน การบริหารและให้บริการทางวิชาการมุ่งสู่ Smart University ที่มีประสิทธิภาพ
3. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสำหรับการรับสมัครนักศึกษา
4. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยด้วยจิตบริการ

งานบริการ

  • ให้บริการตรวจสอบผลการเรียน
เข้าสู่เว็บไซต์