สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Office of Art and Culture

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

 แหล่งรวมองค์ความรู้  เชิดชูศิลปวัฒนธรรม
        น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล

วิสัยทัศน์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้นำในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

๑. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๒. สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยม และส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย
๓. สร้างองค์ความรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
๔. ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม
๖. สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริการ

แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี

โรงละครศรีสุริยวงศ์

เข้าสู่เว็บไซต์