สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

Office of International Affairs and Asean Network

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

รอบรู้เรื่องภาษา  นำพาสู่สากล  ขยายผลความร่วมมือ  สร้างความเชื่อถือด้านบริการ

วิสัยทัศน์

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยเน้นเรื่องของการสื่อสารและเป็นเลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่างๆในลักษณะสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรและสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการการวิจัยและศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในด้านการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย นิสิตและนักศึกษา การดูงาน การประชุมทางวิชาการกับต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การจัดตั้ง และดำเนินการศูนย์ทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
2. เพื่อให้บริการด้านพิธีการ การรับรอง และการศึกษาดูงานสำหรับชาวต่างประเทศ
3. เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย นิสิตและนักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
4. เพื่อให้การบริการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศในการสร้างความร่วมมือและประมวลข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย สู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
5. เพื่อติดตาม ประเมินผล โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งการจัดสรรทุน และกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศ

พันธกิจ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีพันธกิจในการบริหารงานวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริการ

ศูนย์การแปล
(Center of Translation and Interpretation)

เข้าสู่เว็บไซต์