สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ตราสัญลักษณ์

อัตลักษณ์

บริการด้วยไมตรีจิตร

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางทางปัญญา ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ที่ไร้ขอบเขต โดยผ่านเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในระดับสากล

มุ่งพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การเป็น SMART Library คือ

(1) บริการอัจฉริยะ
(2) สถานที่อัจฉริยะ
(3) บุคลากรและผู้ใช้บริการอัจฉริยะ และ
(4) มีธรรมาภิบาล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกจากการปฏิวัติดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ทำให้แผนการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นการประกันโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง มีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

พันธกิจ

  1. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างการเข้าถึงความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และให้บริการอย่างเสมอภาค ทุกที่ ทุกเวลา 
  3. เป็นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ บริการวิชาการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

บริการ

ศูนย์วิทยบริการ

ห้อง mini theater

เข้าสู่เว็บไซต์