สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

Office of Public Relations and Information

ตราสัญลักษณ์

Upload Image...
 

          สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศและออกแบบสื่อในรูปแบบสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมืออาชีพและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการประชาชนและสังคม โดยเป็นสื่อกลาง ระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเป็นสื่อกลาง ไปยังองค์กรภายนอก  คือ  สื่อมวลชนทุกแขนง  ชุมชน  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานด้านการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 17 หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกรณี ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันนำมาซึ่งความร่วมมือ และสนับสนุนในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความสัมพันธ์ อันดี ของประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อความภาคภูมิใจของศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติ ความเป็นมาอันยาวนาน

การให้บริการแก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก

  1. บริการรับฝากข่าว และเผยแผร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Fanpage : BSRU News
  2. บริการรับฝากข่าว และเผยแผร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่าน Line Id : PRinfo_bsru
  3. บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนจอ LED ขนาดใหญ่ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ
  4. บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่าน Facebook Fanpage : BSRU News
  5. บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านโทรศัพท์
  6. บริการของหายได้คืน ***รับฝากของหาย/คืน ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  7. บริการเสียงตามสาย
  8. บริการมุมวัยเก๋ สำหรับจุดพักนั่งอ่านเอกสารข่าว
Upload Image...
เข้าสู่เว็บไซต์