สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Office of BSRU University Council

ตราสัญลักษณ์

ค่านิยมขององค์กร

UNITY หมายถึง ความสามัคคี

วิสัยทัศน์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อความสำเร็จสูงสุดขององค์กร

พันธกิจ

๑. สนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

๒. บริหาร/ดำเนินการจัดการประชุมระดับบริหาร และระดับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ติดตามการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย

๔. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อ้างอิงแหล่งข้อมูลสารสนเทศของสภาฯ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เข้าสู่เว็บไซต์