สำนักคอมพิวเตอร์

Office of Computing

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

ไอซีทีภิวัฒน์ สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ สร้างความพึงพอใจ สู่ผู้ใช้และสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสู่การเป็น SMART UNIVERSITY

มุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเอกภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

  1. สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนาวิชาการ
  2. สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม
  3. สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
  4. สร้างนวัตกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. สืบสานงานตามแนวพระบรมราโชบายและศาสตร์พระราชา

บริการ

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

 

เข้าสู่เว็บไซต์