สำนักกิจการนักศึกษา

Office Of Student Affairs BanSomdejchaopraya Rajabhat University

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนานักศึกษาการให้บริการสวัสดิการเพื่อหล่อหลอมบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ

สำนักกิจการนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติครบถ้วน  ทั้งเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  มีความสุข  มีจิตใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์และพร้อมจะช่วยเหลือสังคมตามศักยภาพที่ตนมีอยู่อย่างเต็มความสามารถ

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงให้บริการสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดความสุขแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

บริการ

ห้องพยาบาล

ห้องออกกำลังกาย

เข้าสู่เว็บไซต์