สถาบันวิจัยและพัฒนา

Research and Development Institute

ตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์

ผู้นำองค์ความรู้
ยกระดับหน่วยวิจัยเชิงพื้นที่
สร้างเครือข่ายวิจัยจตุรภาคี
ส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนอย่างยั่งยืน

แผน

ยกระดับคุณภาพงานวิจัยเชิงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและเพิ่มจำนวนนักวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย เพิ่มความสามารถในการให้บริการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ SDGs THE และ Webometric

ค่านิยม

Service mind จิตให้บริการสาธารณะ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการวิจัย

Teamwork ทำงานร่วมกันเป็นทีม

Research and Innovation สร้างงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม

Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่สู่การยกระดับหน่วยวิจัยเชิงพื้นที่

Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือความเป็นเลิศสู่ระดับสากล

Growth เติบโตสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

2. ยกระดับศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย

3. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

บริการ

  • สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
  • ทรัพย์สินทางปัญญา
  • บ้านสมเด็จโพลล์
  • สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
  • สนับสนุนทุนเผยแพร่ผลงาน
  • วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าสู่เว็บไซต์