ลำดับข้าพระพุทธเจ้า
1ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา (อธิการบดี)
2ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน (รองอธิการบดี)
3ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว (รองอธิการบดี)
4ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ (รองอธิการบดี)
5รศ.สายัณ พุทธลา (รองอธิการบดี)
6อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ (รองอธิการบดี)
7อาจารย์ ดร. ปวิช ผลงาม (รองอธิการบดี)
8อาจารย์ มรกต ภู่ทอง (ผู้ช่วยอธิการบดี)
9อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)
10อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก (ผู้ช่วยอธิการบดี)
11รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย (ผู้ช่วยอธิการบดี)
12รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล (ผู้ช่วยอธิการบดี)
13ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)
14อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม (ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
16นางสาวอัญชลี โพธยารมย์
17นายพิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล
18นางมนต์ฤดี วัชรประทีป
19นายณัฐภณ วีรศักดิ์
20พลโทอิสระ วัชรปนะทีป
21พันเอก ณฐกร วัชรประทีป
22กุหลาบ วีระเดช และครอบครัว
23นายพีราวิชญ์ ศรีสง่าชัยพร และครอบครัว
24ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน
25นาวาโทอุเทน นาฏยนาวิน
26นางลินดา เกณฑ์มา
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง
28นางสาวกาญจนาพร นนทรัตน์
29ทัชฌา ใจกว้าง
30นางชนิดา จันเรียง
31นางสาวธัญญา นารถดิลก
32นายจักรชัย ตระกูลโอสถ และครอบครัว
33อาจารย์จีรภรณ์ กิจเจริญ
34ผศ.เพ็ญแข รุ่งเรือง
35ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์
36อาจารย์ ดร.อนิตะมงคล สมกิตติกานนท์
37นางสาวชุมภู เมืองคลี่
38อรทัย​ นวม​สุคนธ์​
39นางสุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
40นางสาวสายพิณ สุวรรณกำเนิด
41นาย จักฤษณ์ พนาลี
42ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
44ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์
49นางอัจฉรา ผ่องพิทยา
50ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา
51ทรงพระเจริญ ณัฎฐาสิริ เจริญเกษ
52นางรัตนา เทียมถนอม
53ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร
54กัณณ์ลภัส กาญจณเดชศิริ
55ณภพ ซ้ายสุวรรณ
56นางสาวพรธิภา ไกรเทพ และครอบครัว
57นาย พงษ์สิทธิ์ ฟักศรี
58ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน และครอบครัว
59ผศ.เกษรา โพธิ์เย็นและครอบครัว