คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Faculty of Engineering and Industrial Technology

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

สร้างสรรค์องค์ความรู้ พัฒนาบัณฑิต ด้วยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.หลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์
2.หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.หลักสูตรการประกอบและบริการอาหาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1.หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน
2.หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน
3.หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
1.หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์           (การจัดการผลิตและคุณภาพ) 2.หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์           (การจัดการคลังสินค้า) 3.หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์            (การจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) 4.หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน

กลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง
1.หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ การวิจัย และทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ คุณธรรมและมีจริยธรรม
  2. ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลิตผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น
  3. มุ่งให้บริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แก่ชุนชนและท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. มุ่งการบริหารจัดการ ด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล