คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of Science and Technology

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

สร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังให้บัณฑิตทุกคน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดี โดยจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานของประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ

พันธกิจ

  1. สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนาวิชาการ
  2. สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม
  3. สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
  4. สร้างนวัตกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. สืบสานงานตามแนวพระบรมราโชบายและศาสตร์พระราชา

บริการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ให้บริการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คลินิกวิจัย และการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร

ศูนย์วิจัยกัญชา และกัญชง

มุ่งเน้นการปลูกและวิจัยกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมดำเนินการในการปลูกและวิจัยกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์  พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่องกัญชาแบบครบทุกมิติให้แก่ประชาชน