คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of Science and Technology

ตราสัญลักษณ์

ปณิธาน

สร้างบัณฑิตคุณภาพมาตรฐานสากล
ด้วยการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

วิสัยทัศน์

คณะแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังให้บัณฑิตทุกคน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดี โดยจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานของประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ

การแพทย์และสุขภาพ

 • เทคนิคการแพทย์
 • การแพทย์แผนไทย
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 • สมุนไพรและกัญชาศาสตร์
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
 • ชีววิทยาการแพทย์
 • เทคโนโลยีสุขภาพ

คอมพิวเตอร์

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีการเกษตร
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 1. สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนาวิชาการ
 2. สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม
 3. สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
 4. สร้างนวัตกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. สืบสานงานตามแนวพระบรมราโชบายและศาสตร์พระราชา

บริการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานด้านการเรียน การสอน และการวิจัย รวมถึงการบริการด้านวิชาการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ให้บริการค่ายวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และรับตัวอย่างจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการทดลองต่างๆ โดยคณาจารย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านชีวภาพ วัสดุสารและพลังงานที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่แม่นยำและเป็นมาตรฐานสากล

ศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อมเพื่อการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม สกัด วิเคราะห์สารสำคัญและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชงแและกระท่อมเพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรม  พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกัญชา กัญชงและกระท่อมครบทุกมิติให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ศูนย์ฯยังมีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารก้าวทันโลก

วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ (Advanced Science Journal) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ผลประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยเป็นบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) และหรือบทความปริทัศน์ (Review Article) งานแปล สาระน่ารู้อื่น ๆ ที่จะต้องไม่เคยนำไปเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อลงในวารสารอื่น ๆ บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) กำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://li02.tci-thaijo.org/index.php/adscij 
หรือ http://sci.bsru.ac.th/advscij/

หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์

สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย