วิทยาลัยการดนตรี

College Of Music

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตและสังคม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการดนตรี เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้วิชาชีพดนตรี

ดนตรี” ในบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเริ่มมีขึ้นตั้งแต่มีสถานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู จากบทความของอาจารย์สงัด ภูเขาทอง ได้กล่าวถึงไว้ว่า “…ในทางวิชาการมีวิชาเรียนทฤษฎีดนตรีสากลในชั้น ป.ป.ปี 1 มีอาจารย์สอนอยู่คนเดียวคืออาจารย์เจริญ แสงรัตนกุล บ้านของท่านอยู่แถวหลังวัดบุปผาราม อาจารย์เจริญจัดเป็น “ครูแตร” คนสำคัญคนหนึ่งพอเข้าสอนในชั่วโมงแรกก็สอน ตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ แล้วให้เคาะจังหวะ ตก-ยก พร้อมกับให้ท่องศัพท์ ลีดดิ้งโน้ต มีเดียน โตนิค ทางด้านดนตรีไทยที่เป็นรูปวงอยู่บ้างคือ วงของอาจารย์สรร อินทุเวส หรือที่เรียกว่า ขุนสรร ซึ่งสภาพทั้งทางดนตรีไทย และดนตรีสากลสมัยที่ผม (อาจารย์สงัด) ยังเรียนอยู่ยังไม่เป็นสัดส่วน คงเป็นเพราะไม่มีวิชาดนตรีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะประการหนึ่ง และทางโรงเรียนขาดการเห็นความสำคัญของดนตรีอีกประการหนึ่ง วิชาดนตรีสมัยนั้นถ้าเป็นดนตรีสากลก็คือ การอ่านโน้ต ดนตรีคือการขับร้อง และเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ กรมตำรวจได้มอบวงดุริยางค์ให้วงหนึ่ง เป็นวงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ มีอาจารย์เจริญเป็นผู้ควบคุมดูแล เมื่ออาจารย์เจริญปลดเกษียณอาจารย์บุตร วุฒิมานพ ได้ทำหน้าที่แทน ต่อมาราวปีพ.ศ.๒๕๐๘ อาจารย์บุญส่ง เฉลิมวัฒน์ ได้เป็นผู้ควบคุมฝ่ายดนตรีสากล และได้เริ่มตั้งวงแบนด์ชื่อวงชงโค ขึ้นซึ่งเป็นวงดนตรีที่เล่นเพลงสุนทราภรณ์จนมีชื่อเสียงที่นิยมในขณะนั้น…”

กระทั่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีขึ้น เพื่อการบริหารจัดการในศาสตร์วิชาด้านดนตรีอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานภาพเทียบเท่าคณะแห่งแรกในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเป็นการบริหารจัดการด้านการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนโดยบุคลากรจากสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ และสาขาวิชาดนตรีตะวันตก จากนั้นในปี พ.ศ.2559 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านดนตรีของวิทยาลัยการดนตรีให้มีความเข้มแข็ง และครบถ้วนในทุกมิติ โดยการประสานความร่วมมือ และผนึกองค์ความรู้ด้านการศึกษาจากสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภายใต้สังกัดคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นหนึ่งในกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่อุดมอยู่ในวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา