คณะวิทยาการจัดการ

Faculty of Management Sciences

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

เชี่ยวชาญศาสตร์บริหาร วิชาการทันสมัยบูรณาการงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่สากล 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการมีความคิดสร้างสรรค์ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 • หลักสูตรที่เปิดสอน 
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
 1. การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 
 2. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
 3. บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 
 4. ภาพยนตร์ 
 • หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
 1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 2. การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
 3. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 
 4. การเป็นผู้ประกอบการ 
 5. ธุรกิจดิจิทัล 
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
 1. หลักสูตรการบัญชี  
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
 1. หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว 
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 
 1. หลักสูตรนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน 
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ)  
 1. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ที่มีทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่ภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
 2. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
 3. ให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 4. อุนรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
 5. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

บริการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 • ห้อง One Stop Service พร้อมให้บริการนักศึกษา อาคาร 7 ชั้น  
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
 • ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ที่มีความพร้อม มีอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ส่งเสริมการปฏิบัติจริง 
 • ห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรม  
 • ห้องเรียนรู้แบบ Active Learning