คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Faculty of Humanities and Social Sciences

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

สร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต 
 • หลักสูตรนิติศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรศิปลกรรมศาสตร์บัณฑิต 
 • หลักสูตรนาฏยศาสตร์การแสดง 
 • หลักสูตรครีเอทีฟกราฟิก 
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
 • หลักสูตรภาษาจีน 
 • หลักสูตรภาษาไทย 
 • หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 • หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 • หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 • หลักสูตรอาเซียนศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 
 • หลักสูตรนาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) 
 • หลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) 
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
 • หลักสูตรสังคมศึกษา (ค.บ.) 

พันธกิจ

 1. สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนาวิชาการ
 2. สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม
 3. สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
 4. สร้างนวัตกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. สืบสานงานตามแนวพระบรมราโชบายและศาสตร์พระราชา