คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Faculty of Humanities and Social Sciences

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

สร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

หลักสูตรศิปลกรรมศาสตร์บัณฑิต 

 • หลักสูตรนาฏยศาสตร์การแสดง 
 • หลักสูตรครีเอทีฟกราฟิก 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

 • หลักสูตรภาษาจีน 
 • หลักสูตรภาษาไทย 
 • หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 • หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 • หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 • หลักสูตรอาเซียนศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต 

 • หลักสูตรนิติศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 

 • หลักสูตรนาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) 
 • หลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) 
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
 • หลักสูตรสังคมศึกษา (ค.บ.) 

พันธกิจ

 1. สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนาวิชาการ
 2. สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม
 3. สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
 4. สร้างนวัตกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. สืบสานงานตามแนวพระบรมราโชบายและศาสตร์พระราชา