บัณฑิตวิทยาลัย 

The Graduate School

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างภูมิปัญญาสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำทางปัญญาและคุณธรรม สามารถพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลได้อย่างยั่งยืน 

หลักสูตรที่เปิดสอน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

หลักสูตรปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  

หลักสูตรปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการกำกับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการจัดเรียนการสอน  
3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล