คณะครุศาสตร์

Faculty of Education

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อผลิตและพัฒนาครู และสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ฐานสมรรถนะ ภาษา งานวิจัยนวัตกรรมแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มุ่งพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

หลักสูตรที่เปิดสอน 

 1. การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา (ค.บ.)    
 2. จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.)   
 3. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.)    
 4. การประถมศึกษา (ค.บ.)    
 5. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)    
 6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)    
 7. เคมี (ค.บ.)    
 8. ฟิสิกส์ (ค.บ.)    
 9. ศิลปศึกษา (ค.บ.)    
 10. พลศึกษา (ค.บ.) 

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
 2. สร้างสรรค์องค์ความรู้จากการวิจัยบนพื้นบูรณาการศาสตร์วิชาชีพครูหลักสูตรสมรรถนะ ภาษาต่างประเทศงานวิจัยและนวัตกรรม
 3. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือให้เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพกาศศึกษาในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล
 5. ริหารจัดการให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 6. อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการประกอบวิชาชีพครูและให้บัณฑิตปรับตัว

บริการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ห้อง One Stop Service พร้อมให้บริการนักศึกษา  

ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ แหล่งค้นคว้า และเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ที่มีหนังสือที่ทันสมัย  

ศูนย์การให้คำปรึกษา มีนักจิตวิทยาพร้อมให้คำปรึกษา  ห้อง Fitness สำหรับการออกกำลังกายของนักศึกษาและคณาจารย์