รูป 7 ตัด
MOU สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

Fontys International Business School

ระยะเวลาเริ่ม : 31/01/2557 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 2562

รูป 6 ตัด
MOU สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

M.Auezov South Kazakhstan State University

ระยะเวลาเริ่ม : 10/09/2560 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 2564

รูปตัด 5
MOU สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

Nanyang Polytechnic

ระยะเวลาเริ่ม : 27/02/2561 (สัญญาสามปี)

สิ้นสุด : 2564

รูป 4 ตัด
MOU สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

University of Social Sciences and Humanities – Hanoi

ระยะเวลาเริ่ม : 19/06/2560 (สัญญาสี่ปี)

สิ้นสุด : 2564

รูป 3
MOU สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA)

ระยะเวลาเริ่ม : 17/03/2558(สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2563

MOU สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

Philippines Women’s University

ระยะเวลาเริ่ม : 11/08/2557

สินสุด : –

Capture
MOU สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

Hainan College of Foreign Studies

ระยะเวลาเริ่ม : 27/12/2560 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –