chaina6
MOU สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชิงเต่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะเวลาเริ่ม : 26/03/2561 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 26/03/2566

chaina5
MOU สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชิงเต่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะเวลาเริ่ม : 26/03/2561 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 26/03/2566

chaina4
MOU สาขาวิชาภาษาจีน

Ocean University Of China P.R. China

ระยะเวลาเริ่ม : 27/03/2561 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 27/03/2566

chaina-2
MOU สาขาวิชาภาษาจีน

Heng Xing University China

ระยะเวลาเริ่ม : 27/03/2561 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 27/03/2566

กจ.
MOU สาขาวิชาภาษาจีน

Henan Institute of Science and Technology China

ระยะเวลเริ่ม : 28/03/2561 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 28/03/2566

china1
MOU สาขาวิชาภาษาจีน

Henan Institute of Economics and Trade China

ระยะยเวลาเริ่ม : 27/03/2561 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 27/03/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –