51
MOU สถาบันขงจื้อ

กระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลา เริ่ม : 15/07/ 2559

สิ้นสุด : –

MOU สถาบันขงจื้อ

website Thaicn.com

ระยะเวลา เริ่ม : MOU in Chinese

สิ้นสุด : MOU in Chinese

MOU สถาบันขงจื้อ

หนังสือพิมพ์เอเชียนิวส์ไทม์

ระยะเวลา เริ่ม : MOU in Chinese Date: N/A

สิ้นสุด : MOU in Chinese Date: N/A

52
MOU สถาบันขงจื้อ

โรงเรียนผดุงกิจวิทยา

ระยะเวลา เริ่ม : 08/2555

สิ้นสุด : –

53
MOU สถาบันขงจื้อ

โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี

ระยะเวลา เริ่ม : 6/12/ 2555

สิ้นสุด :  –

54
MOU สถาบันขงจื้อ

โรงเรียนวัดราชโอรส

ระยะเวลา เริ่ม : 27/01/2014

สิ้นสุด  : –

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –