ทำเนียบผู้บริการ

เอ.ซี.คาร์เตอร์

พ.ศ.๒๔๓๙ – ๒๔๔๖

หลวงบำเหน็จวรญาณ

พ.ศ.๒๔๔๖ – ๒๔๔๗

ขุนวิเทศดรุณการ

พ.ศ.๒๔๔๘ – ๒๔๕๘

พระประมวลวิชาพูล

พ.ศ.๒๔๕๘ – ๒๔๗๐

พระปวโรฬาร

พ.ศ.๒๔๗๐ – ๒๔๗๒

พระยาวิเศษศุภวัตร์

พ.ศ.๒๔๗๓ – ๒๔๘๐

หลวงทรงวิทยาศาสตร์

พ.ศ.๒๔๘๑ – ๒๔๘๒

หลวงภารสาร

พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๙๑

นายจรูญ วงศ์สายัณห์

พ.ศ.๒๔๙๑ – ๒๔๙๙

หลวงบุญปาลิตวิชาสาสก์

พ.ศ.๒๔๙๙ – ๒๕๐๐

นายสวัสดิ์ สิงหพงษ์

พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๑

นายโชค สุคันธวณิช

พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๔

นายพร ทองพูนศักดิ์

พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๐๘

นายศิริ ศุขกิจ

พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๑๑

นายจรูญ มิลินทร์

พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๑๘

ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี

พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๑

นายบุญเลิศ ศรีหงส์

พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๒๘

รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง

พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๒

รศ.ฉลอง ภิรมย์รัตน์

พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๖

รศ.สันต์ ธรรมบำรุง

พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๖

รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน

พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๕

รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย

พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

0Shares