คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
อาจารย์มรกต ภู่ทอง
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(คณบดี) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัญ ประจันบาล
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์

คณะครุศาสตร์

(คณบดี) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง
(รองคณบดี) อาจารย์วิเชียร ทุวิลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(คณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ รุ่งแสง
(รองคณบดี) อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี คงอินทร์
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตา

คณะวิทยาการจัดการ

(คณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้กุญชร
(รองคณบดี) รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทิรา มาศมาลัย
(รองคณบดี) อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
(รองคณบดี) อาจารย์ ไซนิล สมบูรณ์
(รองคณบดี) อาจารย์ ณัฐพนธ์ เกษสาคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(คณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์
(รองคณบดี) อาจารย์ ณัฐพล บุญรักษ์

วิทยาลัยการดนตรี

(คณบดี) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร สีเสียดงาม
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขนิษฐ์ สะสมสิน
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวน์มนัส ประภักดี

บัณฑิตวิทยาลัย

(คณบดี) อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา
(รองคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน
(รองคณบดี) อาจารย์ เพียงธิดา เสรีสุทธิกุลชัย

สำนักโรงเรียนสาธิต

(ผู้อำนวยการ) อาจารย์ ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวรัตน์ จงใจรักษ์
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ บุปผา บันลือเสนาะ
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ สิริชัย เอี่ยมสอาด

สำนักงานอธิการบดี

(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี) นางสาว วรรณดี อัศวศิลปกุล
(ผู้อำนวยการกองกลาง) นางบุษบงค์ วงษ์พันทา
(รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล
(ผู้อำนวยการกองคลัง) นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง
(ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ) นายสุวิทย์   มุดทะเล
(รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายอภิชาติ   สิงห์ชัย
(รักษาการหัวหน้างานพัสดุ) นายกิตติพงษ์ พื้นพรม
(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) ดร.จำนงค์   ตรีนุมิตร
(ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์

สำนักกิจการนักศึกษา

(ผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดศิริ นิลผาย
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ ขวัญชัย ช้างเกิด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

(ผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

(ผู้อำนวยการ) อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ มนัสวี พัวตระกูล

สำนักคอมพิวเตอร์

(ผู้อำนวยการ) อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัติ
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี เทิดบารมี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ผู้อำนวยการ) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ สร้อยสุดา เลาะหมุด
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล อุทานนท์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(ผู้อำนวยการ) นางสาว อรุณี คู่วิมล
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

(ผู้อำนวยการ) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ สรสินธุ์ ฉายสินสอน
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติขร โสภณาภรณ์
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

(ผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
(รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์
(รองผู้อำนวยการ) รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ สุธีนิรันดร์
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

(รักษาการผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิตา แจ้ดนาลาว
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ คางคำ
(รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ ดร.ธนเดช สอนสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

0Shares