คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการดนตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประชาสัมพันธ์ฯ
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
สำนักวิทยบริการฯ
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ปรับปรุงข้อมูล เดือน มีนาคม ๒๕๖๕