โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
.

การผลิตบัณฑิตครู


การผลิตบัณฑิตทางดนตรี


การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ


การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ