การผลิตบัณฑิตครู

เทคนิคการสอน สื่อ นวัตกรรม และรูปแบบการสอนที่ทันสมัย

จิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี


การผลิตบัณฑิตทางดนตรี

ดนตรี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม นาฏยศิลป์และการแสดง


การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ และเภสัชกรรมไทย

ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ไม้ผล ความหลากหลายทางชีวภาพ


การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ

การท่องเที่ยว การบัญชี ธุรกิจบันเทิง และคหกรรมศาสตร์