2019-01-18to19-ประกาศรายชื่การมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติธนบุรี-ครั้งที่-2-1920ipX1080ip-768x432
#ข่าว มบส.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและยืนยันการลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน” ASEAN Music & Dance 2020

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและยืนยันการลงทะเบียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน” ASEAN Music & Dance 2020
๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
 
 
จัดโดย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –