#ข่าวกิจกรรม

The Office of International Affairs and ASEAN Network (IAAN) Provides Training to the BSRU Staff / สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

All through the last week (13 – 17 July 2020), the IAAN gave the BSRU staff training on Developing the Potential of English Language Uses for Bansomdejchaopraya Rajabhat University Staff in cooperation with House of Griffin Institute. The remarks on the opening ceremony was delivered by Assistant Professor Dr Padet Kakham, Vice President, the project reported by Assistant Professor Dr Kulsirin Aphiratvoradej, Director of IAAN, and the remarks on the closing ceremony was delivered by Dr Suthipporn Chotrattanasak, together with the IAAN administrative and supportive team, and the participants were from all the sectors of the university Venue: Building no.10 / ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563) สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ร่วมกับสถาบันเฮ้าสฺออฟกริฟฟินโดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร เผด็จ ก๋าคำ กล่าวเปิดโครงการ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช กล่าวรายงานโครงการ และรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กล่าวปิดโครงการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารจากคณะ และอาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการ ณ ห้องประชุม อาคาร 10
—-
Photos/News story: PR Network, Office of International Affairs and ASEAN Network
ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
—-
#BSRURecentNews The Office of International Affairs and ASEAN Network (IAAN) Provides Training to the BSRU Staff / สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย #BSRUNews

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –