ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่ลงเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา ๘๑๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ดังรายการต่อไปนี้

. ตารางเรียนตลอดภาคการศึกษา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ สำหรับหมู่เรียน D๗ – D๑๒ (เช้า)

๒. ตารางเรียนตลอดภาคการศึกษา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ สำหรับหมู่เรียน D๑ – D๖ (บ่าย)

๓. แนวการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

๔. โครงร่างกิจกรรมสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

๕. ใบงานกิจกรรมวันพิราลัย วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

๖. เอกสารประกอบการนำเสนอการเรียนการสอนทุกบท วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563
—-
รับบัตร วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1

แยกเป็นคณะที่สังกัด ดังนี้
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
– คณะครุศาสตร์
– คณะวิทยาการจัดการ
– วิทยาลัยการดนตรี
– คณะวิศวกรรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 9 ธันวาคม 2563
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

link ตรวจสอบรายชื่อ : http://mis4.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/CARDSTD-2563-1.pdf

link สำรอง : https://bit.ly/cardstd2563-1

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. โทรศัพท์ Smartphone

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 – วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

ชำระได้ที่ :
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ
ธนาคาร กรุงเทพฯ
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ)
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง  27 มกราคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2564  

อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

–  ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
–  ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

****วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 หากมิได้ชำระการตามกำหนด  นักศึกษาจะต้องดำเนินเรื่องรักษาสภาพ(พักการเรียน)ในภาคเรียนนี้ และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไปได้****

**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : 28 ธันวาคม 2563 – 26 มกราคม 2564 (หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ตามเมนูด้านล่าง

 

 

 

 

หลักฐานในการชำระเงิน : ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถพิมพ์ได้จาก http://mis.bsru.ac.th  โดยเข้าที่เมนู “รายการลงทะเบียน”

 

 

 

หากไม่ทราบขั้นตอนการพิมพ์ ให้ คลิกที่นี่

เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

สำนักกิจการนักศึกษาเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับเสื้อม่วงมหาวิทยาลัย
—-
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์สนับสนุนนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1
.
*เฉพาะ Size M และ L เท่านั้น
.
วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2563
เวลา 10.00 – 15.00 น.
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา

เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563

การเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่นักศึกษาปี 1 ทุกคนต้องเรียนนั้น จะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ระหว่างการจัดการเรียแบบปกติ กับ การเรียนแบบออนไลน์
.
การเรียนแบบออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งทีมคณาจารย์จะมีการสอนสดแบบ Live
.
อย่าลืมติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams ด้วยนะคะ
– เข้า App Store หรือ Play Store ค้นหา “Teams”
– แล้วใช้ Account Office 365 ของมหาวิทยาลัย Login เข้าใช้งาน
-หากยังไม่มีสามารถติดต่อสำนักคอมพิเตอร์ได้ที่ : Line Id @ccbsru
—-
#วิธีการรับแอคเคานต์ Office365 ของนักศึกษาใหม่
– เข้าใช้ BSRU Mail ตามโพสต์นี้เลย https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2455681828056622/

– ดูวิธีการติดตั้ง Microsoft Teams ที่ลิงค์นี้น้า https://youtu.be/rhM1KSOpgh0
—–
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศ สำนักกิจการนักศึกษา เรื่อง การซื้อ “ชุดนักศึกษา” สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผ่านรูปแบบ Online
——
กรุณาตรวจสอบ ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ http://mis.bsru.ac.th
.
**กรณี ไม่พบการเข้าร่วม ขอให้ตรวจสอบเบื้องต้น ดังนี้
1. ทำแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการช่วงท้าย และ กด Link ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ท้ายแบบประเมิน
2. กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา ถูกต้อง (มี 10 หลัก ขึ้นต้น ด้วย 63,ห้ามมีตัวอักษร และ ช่องว่าง)
.
***กรณี ไม่ผ่าน ให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศอีกครั้ง พร้อมนักศึกษาภาคพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักิจการนักศึกษา

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดกิจกรรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ กิจกรรมบังคับให้นักศึกษา ปี1
—-
เริ่มโครงการ 15 สิงหาคม 2563 – 3 กันยายน 2563
นักศึกษาทุกคนจะต้องทำ
1) Pre-test
2) อบรม (เรียนรู้ด้วยตนเอง) ไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง
3) ทำ Post – test ผ่านระบบ speexx ถึงจะมีสิทธิ์สอบ BSRU-TEP
ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563
(ติดตามรายชื่อสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ในวันที่ 4 กันยายน 2563
.
อย่างไรก็ตามหลังจากการสอบแล้ว นักศึกษายังสามารถใช้ระบบ speexx ได้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
หากนักศึกษาคนใดมีผลการเรียนรู้ในระบบมากกว่า 90 ชั่วโมง จะได้รับวุฒิบัตรการอบรมจากสำนักวิเทศสัมพันธ์แล้ครือข่ายอาเซียน
—-
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
-ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน
-ขั้นตอนการเรียนรู้
– ติดปัญหาการเข้าใช้งาน

แจ้งได้ที่
Cell 02-5811-222-5 / 081-350-8044
Line ID :@speexxsupport
E-mail : support@speexx.co.th
เว็บไซต์สำนักวิเทศ: iaan.bsru.ac.th
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

 

Loading...