#ข่าวสำหรับนักศึกษา

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563
—-
รับบัตร วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1

แยกเป็นคณะที่สังกัด ดังนี้
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
– คณะครุศาสตร์
– คณะวิทยาการจัดการ
– วิทยาลัยการดนตรี
– คณะวิศวกรรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 9 ธันวาคม 2563
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

link ตรวจสอบรายชื่อ : http://mis4.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/CARDSTD-2563-1.pdf

link สำรอง : https://bit.ly/cardstd2563-1

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. โทรศัพท์ Smartphone

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –