#ข่าว มบส.

{Recent News} Office of International Affairs and ASEAN Network | สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

On the 22nd of April 2020, the Office of International Affairs and ASEAN Network led by Assistant Professor Dr Kulsirin Aphiratvoradej, Director, and Associate Professor Dr Niran Sutheeniran, Deputy Director, together with Associate Professor Somchai Promsuwan, Vice-Chairman of Thai Language and Cultural Service Project, had a meeting on the co-operation on learning management at the undergraduate and graduate levels with the representative from Ningbo Normal University, Wang Kang, Director, at IAAN Meeting Room, 3rd floor, Building no.10.
วันที่ 22 เมษายน 2563 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน นำโดย ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พร้อมด้วย รศ.ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ รองผู้อำนวยการ และ รองประธานโครงการบริการภาษาและวัฒนธรรมไทย รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ คณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมหารือเรื่องการทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก กับตัวแทนมหาวิทยาลัยครู หนิงปัว ผู้อำนวยการหวาง คัง ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุมสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ อาคาร 10 ชั้น 3


—-
Photos/News story: PR Network, Office of International Affairs and ASEAN Network
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –