#ข่าว มบส.

Office of International Affairs and ASEAN Network | สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

The Office of International Affairs and ASEAN Network will be holding the project on developing the English skills to enhance the students’ levels of English proficiency according to Common European Framework of Reference for languages (CEFR) 2020, entitled “The Enhancement of English Language Knowledge and Skills in the 21st Century for the B.Ed. Students from the 8th of May to the 14th of June 2020.
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจะจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูหลักสูตรครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
—-
#Traingin Courses | หลักสูตรการอบรม
– TOEIC Preparation Course | การอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (TOEIC)
– Test Preparation Course for BSRU-TEP (CEFR) | การอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (CEFR: BSRU-TEP)
#Training Schedules and Model | ตารางและรูปแบบการอบรม
– 8 May 2020, Orientation with Microsoft Teams | วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ปฐมนิเทศก่อนเข้าอบรมด้วย Microsoft Teams
– 9-10 May 2020, Pre-test with the BSRU e-learning website | วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2563 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ผ่าน e-learning ของมหาวิทยาลัย
– 11 May – 10 June 2020, Online training via Zoom and Self U platforms | วันที่ 11 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563 เข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลโดยการใช้ระบบออนไลน์ Zoom และ Self U
– 13-14 June 2020, Post-test with the BSRU e-learning website | วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2563 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ผ่าน e-learning
—-
Photos/News story: Khamphon Wipatnawin/ Office of International Affairs and ASEAN Network
ภาพ/ข่าวโดย : กำพล วิภาตนาวิน/ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –