#ข่าว มบส.

Office of International Affairs and ASEAN Network | สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

Preventive Measures against the Spread of COVID-19 Virus According to the Noticification of Bangkok Metropolitan (4th Issue) | มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4)
—-
The Office of International Affairs and ASEAN Network extends the temporary closure to the 30th of April 2020. | สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขยายเวลาปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
—-
If there are any updates, we will notify you again. | หากมีการเปลี่ยนแปลง สำนักวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Photos/News story: PR Network, Office of International Affairs and ASEAN Network

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –