BSRU MOU

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร

ระยะเวลาเริ่มต้น : 18/12/2560 (สัญญาหนึ่งปี) สิ้นสุด : 30/09/2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน) สิ้นสุด : 30/09/2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

ระยะเวลาเริ่ม : 27/01/2559 สิ้นสุด : - ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

ระยะเวลาเริ่ม : 27/01/2559 สิ้นสุด : - ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

ระยะเวลาเริ่ม : 17/11/2560 (สัญญาสามปี) สิ้นสุด : 30/11/2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ระยะเวลาเริ่ม : 17/09/2560 สิ้นสุด : ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

ระยะเวลาเริ่มต้น : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน) สิ้นสุด : 30/09/2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดใหญ่บางบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง)

ระยะเวลาเริ่ม : 17/11/2560 (สัญญาสามปี) สิ้นสุด : 30/11/2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจน์ราษฏรังสฤษฏ์)

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน) สิ้นสุด : 30/09/2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน) สิ้นสุด : 30/09/2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน) สิ้นสุด : 30/09/2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม

ระยะเวลาเริ่ม : 18/12/2560 (สัญญาหนึ่งปี) สิ้นสุด : 30/09/2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดเกาะ (ลำลีราษฏร์อุปถัมภ์)

ระยะเวลาเริ่มต้น : 18/12/2560 (สัญญาหนึ่งปี) สิ้นสุด : 30/09/2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดอินทราวาส

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561(สัญญาหกเดือน) สิ้นสุด : 30/09/2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดอมรินทราราม

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน) สิ้นสุด : 30/09/2561 ...
อ่านเพิ่มเติม