เชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุน BSRU ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

วัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากร และผู้เดือดร้อนทั่วไป ที่ประสบภัยพิบัติจากปัญหา COVID-19 ในรูปแบบให้เปล่า และกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย
– – –
บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 016-0-47641-0 ชื่อบัญชี “กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู้ภัย COVID-19”
หรือแจ้งความจำนงได้ที่
1.นางมรกต ภู่ทอง เบอร์ 081-723-0607
2.นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล เบอร์ 086-051-2171
**หลังการโอนเงินร่วมบริจาค ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการบริจาคในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ทำการรวบรวมข้อมูลผู้บริจาคต่อไป

 


รายนามผู้บริจาค

ลำดับที่รายนามผู้บริจาคจำนวนวันที่
1กองทุนสาธารณประโยชน์100,00016/4/2563
2สมาคมศิษยเก่าบ้านสมเด็จฯ20,00016/4/2563
3ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา (อธิการบดี)10,00016/4/2563
4รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด(รองอธิการบดี)3,00016/4/2563
5ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว (รองอธิการบดี)3,00016/4/2563
6ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ (รองอธิการบดี)3,00016/4/2563
7รศ.สายัณ พุทธลา (รองอธิการบดี)3,00016/4/2563
8อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม (รองอธิการบดี)3,00016/4/2563
9อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ (รองอธิการบดี)3,00016/4/2563
10ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)1,50016/4/2563
11อาจารย์มรกต ภู่ทอง (ผู้ช่วยอธิการบดี)1,50016/4/2563
12อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)1,50016/4/2563
13อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก (ผู้ช่วยอธิการบดี)1,50016/4/2563
14รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย (ผู้ช่วยอธิการบดี)1,50016/4/2563
15ผศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล (ผู้ช่วยอธิการบดี)1,50016/4/2563
16มูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา:ช่วง บุนนาค1,00016/4/2563
17บริษัทเอเชียวาณิช (คุณอิสรากรณ สุวรรณทิพย์)10,00016/4/2563
18รศ.ศรีมงคล เทพเรณู1,00016/4/2563
19ผศ.กลอยใจ โสภณปาน1,00016/4/2563
20ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง (ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา)2,00016/4/2563
21อาจารย์ พรรณนา พูนพิน (ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ)2,00017/4/2563
22คุณประจวบ ทองเพ็ง (ศิษย์เก่า)2,00017/4/2563
23ผศ.มยุรี สุทธิเลิศอรุณ1,00017/4/2563
24อาจารย์ ศจี อารีกุล1,00017/4/2563
25อาจารย์ นภา เต็งทับทิม50017/4/2563
26ผศ.สมานจิตต์ อินชมภู50017/4/2563
27ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์3,00017/4/2563
28รศ.ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล3,00017/4/2563
29ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช1,00017/4/2563
30ดร.ธนกร สว่างเจริญ1,00017/4/2563
31ผศ.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์1,00017/4/2563
32ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา80017/4/2563
33รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ1,00017/4/2563
34รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล2,00017/4/2563
35รศ.ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์2,00017/4/2563
36รศ.ดร.ประเสริฐ ตัณศิริ6,00017/4/2563
37ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน1,00017/4/2563
38น.ส.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์1,00017/4/2563
39ผศ.กฤษดา-อัจฉรา ผ่องพิทยา2,00017/4/2563
40รศ.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร1,00017/4/2563
41น.ส.วรรณดี อัศวศิลปกุล2,00017/4/2563
42ผศ.ดร.ทชชยา วนบวรเดชน์1,00017/4/2563
43คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย20,00017/4/2563
44นาย อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน80018/4/2563
45รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์5,00018/4/2563
46นาย สุรัตน์ ม่วงสกุล2,00018/4/2563
47ผศ.ลักษณา เกยุราพันธ์1,00018/4/2563
48ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์3,00018/4/2563
49น.ส.ประจวบ สุระวิโรจน์50018/4/2563
50อาจารย์ จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์1,00018/4/2563
51ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์2,00018/4/2563
52อาจารย์ ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว1,00018/4/2563
53รศ.ดร.ศักคเรศ ประกอบผล2,00018/4/2563
54น.ส.ชลพร กองคำ50018/4/2563
55ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ1,00018/4/2563
56นายพิษณุ วรนารถ1,00019/4/2563
57อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม1,00019/4/2563
58ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร1,00020/4/2563
59ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย5,00020/4/2563
60อาจารย์ ณัฐมน พันธุ์ชาตรี1,00020/4/2563
61สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา5,00021/4/2563
62ศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น6,00022/4/2563
63นายเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี2,00024/4/2563
64กองทุนสาธารณะประโยชน์200,00024/4/2563
65
66
67