ทักษะทางด้านดิจิทัล

ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ