90227929_2876096212470649_490761023578439680_o
Uncategorized

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งทุกท่านทราบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19

ขณะนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยมี นโยบายปลอดค่าปรับสำหรับผู้ใช้บริการ ดังนี้
1. งดค่าปรับการยืมหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63
2. หนังสือที่ยืมก่อนหน้านี้ (ภายในเทอม 2/62) สามารถนำมาคืนภายใน 31 พ.ค. 63 โดยไม่มีค่าปรับ

***หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

90289577_4260079567351699_4299832342895132672_o
Uncategorized

ถ้าสงสัยว่าตนเองมีโอกาสเป็น COVID19 หรือไม่

ลองทำแบบทดสอบด้านล่างนี้
http://rajavithi.emergencymed.net/corona/
ถ้าพบว่ามีความเสี่ยง รีบไปหาคุณหมอนะคะ

90100198_2874470295966574_6860928191972769792_o
Uncategorized

ประกาศ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 (แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)

เพื่อการป้องกันปัญหาเรื่องการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา จึงขอประกาศ ดังนี้ โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2562

#แจ้งงดการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 โดยขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์ (BSRU-TEP) โดยสื่อออนไลน์ Youtube และระบบออนไลน์ English Discoveries

#แจ้งเลื่อนการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ครั้งที่ 3 อย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีประกาศแจ้งอีกครั้ง ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศ ได้ที่ http://iaan.bsru.ac.th

ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

90190718_2874372242643046_8377264209687216128_o
Uncategorized

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยุติการเรียนการสอนในชั้นเรียนเต็มรูปแบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยุติการเรียนการสอนในชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ให้นักศึกษาเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และให้นักศึกษางดการเดินทางมามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

90276710_2874294152650855_3573520001245642752_o
Uncategorized

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร “AUN-QA Model and Concept การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 ทั้งนี้ภายในงานมี การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ดังนี้

– การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เรื่อง Overview of AUN-QA Model and Concept
– การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation – Workshop : QA Practice and Gap Analysis (Criiteria 1-3)
– การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation – Workshop : QA Practice and Gap Analysis (Criiteria 4-5)
– การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation – Workshop : QA Practice and Gap Analysis (Criiteria 6-11)

วิทยากรการบรรยายโดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ AUN-QA Lead Assessor (Program Level) และคณะ
—-
#BSRURecentnews งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” #BSRUNews

 

90299873_2874210412659229_5181978089592193024_o
Uncategorized

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้ทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับมหาวิทยาลัย

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
—-
#BSRURecentnews ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้ทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับมหาวิทยาลัย #BSRUNews

90087639_2874173795996224_6001395319240130560_o
Uncategorized

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศ มาตรการป้องกัน covid19 ฉบับที่ 4 เพิ่มความถี่และความต่อเนื่อง เพื่อลดการระบาดของโรค covid19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
#BSRURecentnews กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ #BSRUNews

90182565_2874208132659457_2464732081628905472_o
Uncategorized

ประกาศเลื่อนโครงการ “พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมธุรกิจแรกเริ่ม (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0”

ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563
เนื่องจากมาตรการการควบคุมไวรัส Covid-19
—-
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อาจารย์นวพร หงส์พันธุ์
โทร. 081-470-9931

90168091_3779801255426985_6163381642896343040_o
Uncategorized

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการ จัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ลิเกร่วมสมัย วัยรุ่นไทยเข้าใจ SEX

เพื่อสอดรับกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จึงขอเลื่อนการจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ลิเกร่วมสมัย วัยรุ่นไทยเข้าใจ SEX
.
จากเดิมในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง

90244466_2834499686637866_2784393049927581696_o
Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา รหัส 60 แจ้งงดกิจกรรมแนะแนวการวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR

ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
—-
จึงขอให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองโดยการใช้สื่อ Online

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –