Category Archives: #ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
—-
สอบสัมภาษณ์เสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
1. พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (GPAX/คุณสมสมบัติอื่นๆ)
ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2. การสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call)
ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
เตรียมความพร้อมการสอบผ่านทางโทรศัพท์
ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.
3. การสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face
สอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
(มารายงานตัวก่อนเวลา 10.00 น.)
– สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สอบสัมภาษณ์ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1
– สาขาวิชาพลศึกษา สอบสัมภาษณ์ โรงยิมอาคาร 27 ชั้น 1
—-
ตรวจสอบสถานะการสมัครและวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูตรวจสอบผลการสมัคร

ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ)

 

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้ว
รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1
รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2
บริการวิชาการ (พื้นที่) รอบที่ 1
บริการวิชาการ (พื้นที่) รอบที่ 1 ครั้งที่ 2

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

รายงานตัวออนไลน์และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่
http://admission.bsru.ac.th

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2

—-
เปิดรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 25 เมษายน 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
รายงานตัว : วันที่ 17 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– บันทึกข้อมูลรายงานตัวโดยเลือกเมนู ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
– ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซ ต์ https://www.mytcas.com
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564

Link ประกาศรายชื่อ http://bit.ly/2564-1-4-pass

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2)

—-
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

—-
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– บันทึกข้อมูล ที่เว็บไซต์ : http://mis.bsru.ac.th เลือกเมนู ระบบรับสมัครนักศึกษา
– พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission
– รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 1
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว แยกเป็นคณะที่สังกัด ดังนี้
รายงานตัววันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
คณะครุศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยการดนตรี
รายงานตัววันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ
—-
Link ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : https://bit.ly/TCAS-BSRU-1-1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

—-
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันรายงานตัว : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO

>>> เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ <<<
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO
—-
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-473-7000 ต่อ 1998 งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/
—-
“อยากรู้ว่าจริงขนาดไหน มาเรียนด้วยกันที่ Mass Comm BSRU”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO
——
ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 UPDATE
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 ธันวาคม 2563 UPDATE
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

[su_button url=”https://www.bsru.ac.th/wp-content/uploads/25630720_grad.pdf” target=”blank” background=”#13c199″ size=”9″ center=”yes” icon=”icon: hand-pointer-o”]ตรวจสอบรายชื่อ[/su_button]

 

 

ไซต์นี้ใช้ Cookie เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้ Cookie ในเว็บไซต์ของเรา