messageImage_1581994227598
Show Case

๔. ทีม BSRUDANCE4MAN (นักศึกษาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก) เข้าร่วมการแข่งขัน The13th Cheerleading Asia International Open Championships (CAIOC) 2019 ณ เมืองทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

messageImage_1581993056565
Show Case

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ของ Cheerdance ประเภทคู่

 

Show Case

ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ อาจารย์ ธนกร สรรย์วราภิภู สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขัน Thailand National Cheerleading Championships 2019 ในวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามกีฬานิมิบุตร ดังนี้    รองชนะเลิศอันดับ ๑ ของ Cheerdance ประเภททีม

83460742_2781544048592533_4527642450566578176_o
Show Case

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลสื่อดิจิทัล ประเภทดีมาก จำนวน 1 รางวัล และรางวัลสื่อดิจิทัลประเภทดี จำนวน 11 รางวัล จากการประกวดในกลุ่มเครือข่ายทั้งสิ้น 13 สถาบัน ในการประกวดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2019) ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยมีอาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ เป็นที่ปรึกษา

83829047_2663238087062700_4878095499699159040_o
Show Case

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจาก บริษัท Hong Kong Brahma Shrine เพื่อร่วมแสดงในงานฉลองพระพรหมประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจาก บริษัท Hong Kong Brahma Shrine ให้นำคณะนักแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย เพื่อร่วมแสดงในงานฉลองพระพรหมประจำปี 2563 โดยมี คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี และสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเดินทาง ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

83727899_2764828906930714_3377179204851335168_o
Show Case

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงในงานร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในออสเตรเลีย

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.กชกร ชิตท้วม อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ อาจารย์อนุสรา สุขบำเพิง อาจารย์ชุลีวรรณ ไหลเจริญ อาจารย์โจ ฮานา คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงในงานร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในออสเตรเลีย ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม

82726467_2655550731164769_4166309179826372608_o
Show Case

คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วันที่ 19 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดย ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

83063694_2750733155006956_6443014271910543360_o
Show Case

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จัดนิทรรศการ หมอยาไทย

วันที่ 19 มกราคม 2563 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการ หมอยาไทย เนื่องในสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจําปี 2563 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– การตรวจธาตุเจ้าเรือน
– น้ำชาสมุนไพร
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และสาขาวิชานวัคกรรมจัดการเกษตรและซัพพลายเชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธิตการทำไอศครีมเพื่อสุขภาพจากงานวิจัย และบริการเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณโถง อาคาร 1 ชั้น 1

82782732_2743959422350996_1217317667262693376_o
Show Case

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ การให้ทุนการศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา ที่มีสถานภาพปกติ
2. ต้องแจ้งความประสงค์โดยขอใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในวันและเวลาราชการ

ส่งใบสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

สามารถศึกษาเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ได้ที่ : http://mis3.bsru.ac.th/

Down…/file_download/2563-invite.pdf

messageImage_1581993227970
Show Case

ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเกียรติเพื่อเป็นกรรมการตัดสินเชียร์แดนซ์ใน Thailand National Cheerleading Championships 2019

ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเกียรติเพื่อเป็นกรรมการตัดสินเชียร์แดนซ์ใน Thailand National Cheerleading Championships 2019 การแข่งขันระดับประเทศ รุ่นอนุบาล ประถม และมัธยมและกรรมการตัดสิน Urban Dance ทุกรุ่น ในวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามกีฬานิมิบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –