messageImage_1582014697572
Show Case

นาฏยศิลป์ (ศิลปิน) สร้างชื่อโดยคว้าชัยชนะและกวาดหลายรางวัลจาก “การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์

นาฏยศิลป์ (ศิลปิน) สร้างชื่อโดยคว้าชัยชนะและกวาดหลายรางวัลจาก “การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักกิจการนักศึกษา มีนักกีฬาเข้าร่วม 13 คน แข่งขัน 5 รายการ ได้แก่

ประเภททีม BSRUDANCE4MAN ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Open Team Cheer Freestyle Pom รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นักกีฬา

1. นายอาทิตย์ กุลกิจ  2. นางสาว สุทธิดา สว่างศรี  3. นางสาว ธนาภรณ์ มังกรแก้ว

4.นางสาว ณิชกมล หวลอาวรณ์ 5. นาย ณฐ์ชญา ฟ้ากลาง 6. นาย ณัฐวุฒิ หลวงขวา

8. นางสาว ธรรมสรณ์ บรรดา 8. นางสาว อริสรา ชวนจิตร 9. นาย สุรชัย นิลขลัง

10. นาย นครินทร์ เลิศจามีกร 11. นางสาว อรพิมล ทองทิพย์ 12.นางสาว เบญญาภา สายพินิจ

13.นายบุญญารัสมิ์ สอนเต็ม

ประเภทคู่ BSRUDANCE4MAN team A ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Open Team Cheer Freestyle Pom Doubles

นักกีฬา

นาย ณัฐวุฒิ หลวงขวา นางสาว อริสรา ชวนจิตร

ประเภทคู่ BSRUDANCE4MAN team B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Open Team Cheer Freestyle Pom Doubles

นักกีฬา

นาย ณฐ์ชญา ฟ้ากลาง นางสาว อรพิมล ทองทิพย์

ประเภทคู่ฮิปฮอป

BSRUDANCE4MAN Hip Hop team B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Open Team Cheer Hip Hop Doubles

นักกีฬา

นาย นครินทร์ เลิศจามีกร นางสาว ณิชกมล หวลอาวรณ์

สนับสนุนโดย

การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

#CAT #ICU #ACU #SAT #Thailandchampionships2019 #cheerleading2019

#Cheerleading#Pom #Stunt#Hiphop #Fashionisland

messageImage_1582014250877
Show Case

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้เข้าร่วมโครงการ K-POP ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ๒ สถาบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และมหาวิทยาลัยดองอา (DIMA)

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้เข้าร่วมโครงการ K-POP ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ๒ สถาบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และมหาวิทยาลัยดองอา (DIMA) เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาเกาหลีผ่านการร้องและการเต้น K-POP โดยได้แสดงผลงานพร้อมรับโล่ห์และเกียรติบัตร นีบได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกประสบการหนึ่งที่นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ได้รับ

messageImage_1582013946266
Show Case

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานาฏยศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทีม DD Project ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท Performance HipHop Dance ในการแข่งขัน International HipHop&Art Festival Yala Street Art Battle จังหวัดยะลา

messageImage_1582012775731
Show Case

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ (๔ปี) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ (๔ปี) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย (ศิลปินร่วมสมัยด้านการเคลื่อนไหวและการเต้น จากกระทรวงวัฒนธรรมร่วมสมัย) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการแนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

messageImage_1582011151002
Show Case

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเกียรติจากวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดศิลปะการแสดงร่วมสมัย ในโครงการ M-Culture Talent ระดับ ๔ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเกียรติจากวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดศิลปะการแสดงร่วมสมัย ในโครงการ M-Culture Talent ระดับ ๔ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข การประกวด M- Culture Talent รอบ ๔ จังหวัด
กล่าวต้อนรับโดยนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และกล่าวรายงานโดย นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี กว่า ๕๐๐ คน ซึ่งเป็นรอบตัดสินรางวัลชนะเลิศค้นหาการแสดงร่วมสมัยที่ดีที่สุดใน ๔ จังหวัด คือ ปัตตานี สงขลา ยะลา และนราธิวาส อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี

messageImage_1582010836877
Show Case

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เข้าร่วมอบรม “Hip Hop International Rules & Regulations Course

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เข้าร่วมอบรม “Hip Hop International Rules & Regulations Course” ซึ่งเป็นการอบรมรูปแบบการตัดสิน กฎระเบียบ และข้อบังคับในการแข่งขันด้านการเต้นฮิปฮอปอย่างเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก นำเสนอโดยองค์กร Hip Hop International ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๐๐๒ ณ นครลอสแอนจิลิส และสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์มากมายที่เป็นการแข่งขันสตรีทแดนซ์ อาทิ MTV’s Randy Jackson present American’s Best Dance Crew, USA Hip Hop Dance Championship, The World Hip Hop Dance Championship เป็นต้น ร่วมกับบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งองค์กร HHI ได้รับสิทธิในการกระจายรายการดังกล่าว และเป็นที่รู้จักอย่างดีกว่า ๑๐๐ ประเทศทั่วโลก ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

messageImage_1582010372372
Show Case

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู และนายณัฐวุฒิ หลวงขวา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เข้าร่วมแสดงงานมหรสพสมโภช

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู และนายณัฐวุฒิ หลวงขวา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เข้าร่วมแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ช่วงแสดงบัลเลต์มโนราห์ช่วงหนึ่งในละครเพลงในสวนฝัน “ผสานใจภักดิ์จงรักนฤบดี” ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

messageImage_1582009881314
Show Case

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเชิญจากบริษัท วาไรตี้แดนซ์ จำกัด ให้เข้าร่วมแสดงในการประกวด Miss Universe Thailand 2019

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเชิญจากบริษัท วาไรตี้แดนซ์ จำกัด ให้เข้าร่วมแสดงในการประกวด Miss Universe Thailand 2019 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นับเป็นเกียรติและเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์ในสาขาอีกครั้ง

messageImage_1582009330297
Show Case

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเชิญจาก Sashar Zarif นักออกแบบการเต้นร่วมสมัยผู้ได้รับเหรียญพระราชทานจากควีนอลิซาเบธ (Queen Elizabeth) แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเชิญจาก Sashar Zarif นักออกแบบการเต้นร่วมสมัยผู้ได้รับเหรียญพระราชทานจากควีนอลิซาเบธ (Queen Elizabeth) แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ (England) เข้าร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ในงาน The 45th International Council for Traditional Music World Conference ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

messageImage_1581994498443
Show Case

ได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอชุดการแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ชุด “Bully” ซึ่งเป็นผลงานร่วมกับนักศึกษา เข้าร่วมแสดงในงาน “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ” การเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –