Category Archives: #ข่าว มบส.

มบส. เตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค

ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
.
.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://link.bsru.ac.th/10i

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ เลื่อน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Announcement}
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ เลื่อน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 23 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
.
.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://link.bsru.ac.th/127

ผู้เข้าร่วมการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙ สามารถโหลด เกียรติบัตร

ผู้เข้าร่วมการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙
{หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม}
สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมกรรมการอำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียด ข้อราชการสำคัญเร่งด่วน เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรมต่างๆ

ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Recent News}

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมกรรมการอำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียด ข้อราชการสำคัญเร่งด่วน เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรมต่างๆ
—-
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมกรรมการอำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียด ข้อราชการสำคัญเร่งด่วน เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ มีนายแพทย์สุรัตน์ กุลพัฒน์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ มาให้ข้อมูล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการตอบข้อซักถาม โดยเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ
—-
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมกรรมการอำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียด ข้อราชการสำคัญเร่งด่วน เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรมต่างๆ #BSRUNews
.
.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://link.bsru.ac.th/va

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Recent News}

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
—-
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยากรโดย คุณวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติแนะแนวทางการดำเนินงานการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งนี้ สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดทั้งจัดทำระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในรูปแบบ Website เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
—-
ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา
—-
#BSRURecentnews งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 #BSRUNews
.
.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://link.bsru.ac.th/vu

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศหยุดราชการ

ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศหยุดราชการ
—-
วันที่ 12 – 15 เมษายน 2564 เนื่องในวันปีใหม่ไทย
.
.

ร่วมโหวตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔

ร่วมโหวตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
“การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔
ประเภทกลุ่มผู้บริหาร
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน
โดยกดไลค์ กดแชร์
เพื่อรับรางวัลขวัญใจ “BSRU รักษ์ผ้าไทย”

https://link.bsru.ac.th/vq

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔)

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลปีใหม่ไทย ก่อน – หลังการประชุม ไม่น้อยกว่า 15 รางวัล

ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Announcement}
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลปีใหม่ไทย ก่อน – หลังการประชุม ไม่น้อยกว่า 15 รางวัล
—-
ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Recent News}
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
—-
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

– พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป
– พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
– พิธีสงฆ์ และตักบาตรอาหารแห้ง
– สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
– กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
—-
#BSRURecentnews สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 #BSRUNews
.
.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://link.bsru.ac.th/ur

ไซต์นี้ใช้ Cookie เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้ Cookie ในเว็บไซต์ของเรา