recruit-agent-analyzing-candidates_74855-4565
#ข่าว มบส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

63K75_55
#ข่าว มบส.

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส นายกสภา มรภ. ทั่วประเทศเฝ้าฯ

เมื่อเวลา 21.18 น. วันที่ 14 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นำนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง และนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 19 สาขา รวม 39 ชุดดังนี้

1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกธุรกิจการบิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>
10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
14. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15. นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
16. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
17. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
19. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แหล่งที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2396055

631012 สามสมเด็จ
#ข่าว มบส.

ขอเรียนเชิญผู้สืบสายสกุล “บุนนาค” ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาในสามสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมงาน “วันสามสมเด็จเจ้าพระยา”

ขอเรียนเชิญผู้สืบสายสกุล “บุนนาค” ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาในสามสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมงาน “วันสามสมเด็จเจ้าพระยา”
—-
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/577793652300928/posts/3466046163475648/?extid=0&d=n

recruit-agent-analyzing-candidates_74855-4565
#ข่าว มบส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา)

Job interview, recruitment agency. Isometric hiring and recruitment concept.  Web page, banner, presentation vector illustration
#ข่าว มบส.

ประกาศมหาวิทยาลัย : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

119047231_3356053334474932_8434592887962644751_o
#ข่าว มบส.

การประเมิน Peer Assessment รอบประเมิน 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563

—-
-กำหนดเปิดระบบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กันยายน 2563
-โดยสามารถเข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์ http://pa.bsru.ac.th
1599468976663
#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
—-
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ #BSRUNews
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.bsru.ac.th
118285234_3311170095629923_7171467198303839729_o
#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2563
—-
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี และผศ.ปณิตา แจ้ดนาลาว รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2563 เพื่อนำแผนพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเข้าร่วมพิจารณาในที่ประชุมและรับทราบนโยบายในการพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
—-
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2563 #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

118397755_3307499352663664_6530300923844780394_o
#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
—-
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดี ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ไปร่วมเป็นพยานในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ณ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของพลังงานตลอดจนทรัพยากรพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของประชาชน การให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้มีการใช้ การดูแล และการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด โดยทั้งสองฝ่ายจึงตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพื่อผลักดันให้นักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานได้เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
—-
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน #BSRUNews

117397001_3279516295461970_1028395530560522260_o
#ข่าว มบส.

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันจัดทำอาหารจำนวน 200 กล่อง ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันจัดทำอาหารจำนวน 200 กล่อง ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
—-
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันจัดทำอาหารจำนวน 200 กล่อง ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนวัดสันติธรรมาราม ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 (ซอยเจริญนคร60) ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เสียหาย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาและได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจแก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วย
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล
—-
#BSRURecentNews ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันจัดทำอาหารจำนวน 200 กล่อง ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –