#ข่าว มบส.

BSRU จัดโครงการอบรม “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชา”

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมโครงการ “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชา” กล่าวเปิดการอบรมโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress เพื่อเผยแพร่ผลงานของสาขาวิชา และผลงานทางด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ให้เข้าใจหลักการสร้างเว็บไซต์ที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้เป็นสื่อกลางประสานงานในการสร้างเว็บไซต์ จึงจัดอบรมหลักสูตรขึ้นมาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1. เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาด้วย โปรแกรม WordPress 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสาขาวิชาให้มีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย ตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยากรโดย คุณวีระวุฒิ ฉัตรธนโซติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยฯ และสำนักคอมพิวเตอร์ โดยนำประสบการณ์ ทักษะ มาถ่ายทอดความรู้ ในการใช้งานโปรแกรม WordPress รวมทั้ง สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 อาคาร 10 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –