#ข่าว มบส.

ประกาศจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภ้ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –