MOU คณะวิทยาการจัดการ

8.14 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 แห่ง – มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี – มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา – มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี – มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด – มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระยะเวลาเริ่ม : 5/04/2555

สิ้นสุด : –

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –