ข้าพระพุทธเจ้า
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
นายชาญวิทย์ ภูผา
ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน
นางสาวอังสุมา แก้วคต
นายธีรเทพ​ กว้างสวาสดิ์
ผศ. ภาษิต ทินนาม
ผศ.ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์
น.ส.เกียรติสุดา เมษานุกรบุตร
นายประสงค์ ผ่องภิรมย์
กัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์
นางสาวจริยาภรณ์ เจริญชีพ
นันทวดี เนียมนุ้ย
สุดจะทน ธรรมดา
ผศ.ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล
ผศ.ดร.ชัชศรัณย์ จิตคงคา
ม.ล. ณัฐกร เทวกุล ณ อยุธยา
วชิราณี คำบัณฑิตย์กุล
วชิราณี
นันท์นภัส พันธุ์เพิ่มพูล
น.ส.รวิวรรณ วังสมพร และครอบครัว
นัทธี​ เฟื่องฟู
ผศ.ณภัทร เตียววิไล
ดารุณี วานิ
นางสาวสุพรรษา ยศแสง
นางสาวอัญชลี โพธยารมย์
ผศ.เกษรา โพธิ์เย็นและครอบครัว
นางสาว นวัญรัชต์ สุธาชิตนุวัตร์
นางสาวนวัญรัชต์ สุธาชิตนุวัตร์
นางอัจฉรา ผ่องพิทยา
นางสาวปรีดิอร เพ็รใหญ่
นายแมน คล้ายสุวรรณ
นางสาวศุภัทรษร พรนคร และครอบครัว
นางสาวสุวิมล ศรีขจร และครอบครัว
กาญจนา เหลืองสุวาลัย
นางวิชชุมา เตชะสิริวิชัย
รศ.ดร ปรเมสฐ์ บุญศรี
ผศ.ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง
ปฎิภาณ พูลสุวรรณ
ปาณิศา รามนัฐ
ผศ.ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์
นางสาวสุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวพจมาน ผู้มีสัตย์
ผศ. ประมูล อรุณจรัส
อ. ดร. เกวลิน วงศ์โถง
พรพรรณ โพธิ์ไกร
ภัสราวดี เผ่าจินดา
อ.ดร.ภัสราวดี เผ่าจินดา
นายวนราช วงสามี
อฑิตยา โรจนสโรช
ดร.อฑิตยา โรจนสโรช
อาจารย์อฑิตยา โรจนสโรช
นางปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์
อ.ดร.จุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง
จุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง
นางสาวจุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง
นายอาทิตย์ อินธาระ
นันท์นภัส เติมวงศ์
นางสาว ศศิประภา ภู่ทอง สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร
นางสาว ศศิประภา ภู่ทอง
นางสาวขวัญฤทัย สุนทรธรรมรัต
อ.ศักดา เซะวิเศษ
ผศ.ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี
อาจารย์ ดร.ฉมาธร กุยศรีกุล
นางสาวดารุณี วานิ
นายสุริยา อติวิทยาภรณ์
นางสุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร
อาจารย์สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร
นางสาว ปัทมาภรณ์ อินทร์โสภา
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
ณัฐพงศื รุจอมรชัย
นางพิชยภัคร์ สิงจานุสงค์
อาจารย์จีรภรณ์ กิจเจริญ
นางสาวสายสุนีย์ อุลิศ
นางสาวพรรณี พันธรังษี
นาง วัชราภรณ์ ศิ ริโวหาร
นางสาวกรกช วนกรกุล