#ข่าว มบส.

20 ธันวาคม 2562 : การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 48 สถาบัน

  

 

 

 

20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ชวยศาสตารจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสอาด รองอธิการบดี รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 48 สถาบัน ของคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดยในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักวิจัยตัว จำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทย์ฯ ผลงานเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันวัดไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ อาจารย์ นิธิวดี พะเทพ และ อ.นัทธิรา โยโพธิ์ คณะครุศาสตร์ ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบประเมินกรีนไอทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –