สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตาม พรบ. การนำไปใช้ประโยชน์ ร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะ วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจ้งการดำเนินโครงการด้าน พรบ.ทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์ และแผนการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2567 ที่ได้ผ่านการประชุมหารือร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนงานส่งเสริมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex ตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ภายใต้โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะ วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและการดำเนินการวิจัยเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 673 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการพี่เลี้ยง หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ทุกช่องทาง

Facebook : https://www.facebook.com/rdibsrunews

website : https://research.bsru.ac.th เมนู งาน/บริการ เมนู ทรัพย์สินทางปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.bsru.ac.th

#พรบการนำไปใช้ประโยชน์#ทรัพย์สินทางปัญญา#โครงการพี่เลี้ยงมเกษตร