MOU คณะวิทยาการจัดการ

12 มูลนิธิลุประสงค์ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการคืนธรรมชาติสู้ถิ่น 25 ลุ่มน้ำหลักประเทศไทย

ระยะเวลาเริ่ม : 30/04/2557

สิ้นสุด : –

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –