Show Case

ได้รับการคัดเลือกจากผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ชุด She tells ให้เข้าร่วมแสดงในงาน Dance Xchange: The Philippine International Dance Workshop and Festival 2019 ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมนำนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตกจำนวน ๕ คน ได้แก่

นางสาวธรรมสรณ์ บรรดา   นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

นางสาวธนาภณ์ มังกรแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

นางสาวมนัญญา มีวัฒนา   นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

นางสาวอริสรา ชวนจิตร     นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

นางสาวอรพิมล ทองทิพย์  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ภายในงานมีผู้เข้าการแสดงจำนวน ๓๖ ทีมการแสดง มาจาก ๑๖ ประเทศทั่วโลก อาทิ รัสเซีย เบลเยี่ยม ไต้หวัน ฮ่องกง บังกลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เป็นต้น จากเทศกาลดังกล่าวตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม การสอนทางด้านนาฏยศิลป์ พร้อมการนำเสนอรูปแบบนาฏยศิลป์ตะวันตกที่แตกต่างจากการแสดงทั่วไป ส่งผลให้ทีมของประเทศไทยเป็นที่จับตามองของผู้เข้าร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน นับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้หลากหลายประเทศได้รู้จักกับประเทศไทยในอีกมิติหนึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –